4TMS 
TRANSFERASE (METHYLTRANFERASE)     07-JAN-92 
THYMIDYLATE SYNTHASE (E.C.2.1.1.45)        

DOMAIN  1:  1   to  69  ;  143  to  316  ; 
DOMAIN  2:  70  to  142  ; 
[PDB Header] [PREPI] [RASMOL] [NCBI ENTREZ] [SCOP]