3SGB E
COMPLEX(SERINE PROTEINASE-INHIBITOR)  21-JAN-83 
PROTEINASE B FROM STREPTOMYCES GRISEUS (/SGPB$)  

DOMAIN  1: E 16  to E 125  ; 
DOMAIN  2: E 126  to E 241  ; 
The following residues NOT assigned to any domain:
Chain "E" 242 - 242 
The following residues NOT assigned to any domain:
Chain "E"  7 -  56 
[PDB Header] [PREPI] [RASMOL] [NCBI ENTREZ] [SCOP]