1TPT 
THYMIDINE PHOSPHORYLASE         14-JUN-90 
THYMIDINE PHOSPHORYLASE (E.C.2.4.2.4)       

DOMAIN  1:  1   to  69  ;  159  to  196  ; 
DOMAIN  2:  70  to  158  ;  197  to  335  ;  430  to  440  ; 
DOMAIN  3:  336  to  429  ; 
[PDB Header] [PREPI] [RASMOL] [NCBI ENTREZ] [SCOP]