1MIO B
MOLYBDENUM-IRON PROTEIN         24-MAR-93 
NITROGENASE MOLYBDENUM-IRON PROTEIN        

DOMAIN  1: [Assigned by homology with 1MINB]B 22  to B 160  ; 
DOMAIN  2: [Assigned by homology with 1MINB]B 171  to B 284  ; 
DOMAIN  3: [Assigned by homology with 1MINB]B 313  to B 458  ; 
The following residues NOT assigned to any domain:
Chain "B"  2 - 526 
The following residues NOT assigned to any domain:
Chain "B"  2 -  21 
Chain "B" 161 - 170 
Chain "B" 285 - 312 
The following residues NOT assigned to any domain:
Chain "B"  2 - 526 
The following residues NOT assigned to any domain:
Chain "B"  2 - 458 
[PDB Header] [PREPI] [RASMOL] [NCBI ENTREZ] [SCOP]