1GIA 
SIGNAL TRANSDUCTION PROTEIN       20-JUL-94 
GI ALPHA 1 (ACTIVE FORM WITH BOUND GTP-GAMMA-S)  

DOMAIN  1:  34  to  60  ;  177  to  343  ; 
DOMAIN  2:  61  to  176  ; 
[PDB Header] [PREPI] [RASMOL] [NCBI ENTREZ] [SCOP]