1ESL 
CELL ADHESION PROTEIN          03-JUN-94 
E-SELECTIN (LECTIN AND EGF DOMAINS, RESIDUES 1 - 1

DOMAIN  1:  1   to  120  ; 
DOMAIN  2:  121  to  157  ; 
[PDB Header] [PREPI] [RASMOL] [NCBI ENTREZ] [SCOP]