1DLC 
TOXIN                  22-JUN-94 
DELTA-ENDOTOXIN CRYIIIA (BT13)          

DOMAIN  1:  61  to  292  ; 
DOMAIN  2:  293  to  300  ;  497  to  644  ; 
DOMAIN  3:  301  to  496  ; 
[PDB Header] [PREPI] [RASMOL] [NCBI ENTREZ] [SCOP]