1ARC 
HYDROLASE(SERINE PROTEASE)       15-APR-93 
ACHROMOBACTER PROTEASE I (E.C.3.4.21.50) COMPLEX W

DOMAIN  1:  1   to  139  ;  229  to  263  ; 
DOMAIN  2:  140  to  228  ; 
[PDB Header] [PREPI] [RASMOL] [NCBI ENTREZ] [SCOP]