>d2f9da1
RLPPEVNRILYIRNLPYKITAEEMYDIFGKYGPIRQIRVGNTPETRGTAYVVYEDIFDAKNACDHLSGFNVCNRYLVVLYYNANRAFQKMDTKKKEEQLKLLKEKYGINTDPPK