>d1wxqa2
IPVYPVHDEQFGNVLPHVFLXKKGSTPRDLAFKVHTDLGKGFLYAINARTKRRVGEDYELQFNDIVKIVSV