>d1k1xa1
GIWKNFFFKYPESNFMHKRMLMVSKAVRDNPEARKYILKAQCNDAYWHGVFGGIYLPHLRRTVWENIIKAQRYL