>c8phoA_
ISSLELYKYSIFFRNYIENVAEDCLKNGLILESAAHNVSEVELARLKVQLKNALLNCIISYRFHGIGYVLVKTKDTLIDLEQPVNIELPIGFEYLDYEYVRDLGVDFDHITYKAVKIHKSRLIIYENFDYILKRYVPCYTESFLLDIYLFEKIYVEIERRIENHNFLFYKDESLNEGMFYTATPSASLEVIKYDLSYLKEALALIKAKIGADTKEPLTRSFNEQAKGLGNDGKGDRSNYYDFLKGVQEQVENSCNLKLTKYFGLDMKFNSLIMLSEEQKVERDIKLIELYSKYNQLIQSSSFNNEELAMLKEKLFSF