>c8p5oA_
YPDKTIHQLFTEQVEKTPEHVAVVFEDEKVTYRELHERSNQLARFLREKGVKKESIIGIMMERSVEMIVGILGILKAGGAFVPIDPEYPKERIGYMLDSVRLVLTQRHLKDKFAFTKETIVIEDPSISHELTEEIDYINESEDLFYIIYTPKGVMLEHKNIVNLLHFTFEKTNINFSDKVLQYTTCSFDVCYQEIFSTLLSGGQLYLIRKETQRDVEQLFDLVKRENIEVLSFPVAFLKFIFNEREFINRFPTCVKHIITAGEQLVVNNEFKRYLHEHNVHLHNHYGPSETHVVTTYTINPEAEIPELPPIGKPISNTWIYILDQEQQLQPQGIVGELYISGANVGRGYLNNQELTAEKFFADPFRPNERMYRTGDLARWLPDGNIEFLG