>c8oieB_
SEKLDPLVDYIMKNCLWQFNSRGWDRLKQNAGILSQTCEILCGEEPVHETAMDRCYWVDAVILSRAYKARFPWLMAMTKPEIKSLFKALHEKIDHLTVHGSLNTELTVPHY