>c8jiyA_
NPFYPIFYYEDFGAVNQGYSVQIVKNTNSQNEAQIGKRVNDIPDAADSNNEFTEARPANRIPANSARNQKAIAIVGTSSNTNYELEAWVTMPIIDVSKNNQYINADDTFKYVSFWTEQRYANGGISSLEVFISTDYTNNVTTANWTNVTSNVNKIATSGQNPQTYVESLLDISSYTDTNFTLAFKYTSDNSTYSGSNRNGTFYISDVKYFVSDTTL