>c8jfsA_
MRLTALVSGHVQGVGYRLFVQRYARDLGLHGYAENLSDGKVEVIAEGDEDALNRLLHWLRRGPPHARVQAVDTQYSEETGLREFHIY