>c8j69A_
SALVFPNKISTEHQSLVLVKRLLAVSVSCITYLRGIFPECAYGTRYLDDLCVKILREDKNCPGSTQLVKWMLGCYDALQKKYLRMVVLAVYTNPEDPQTISECYQFKFKYTNNGPLMDFDTKKASILLIRKIYILMQNLGPLPNDVCLTMKLFYYDEVTPPDYQPPGFKDGDCEGVIFEGEPMYLNVGEVSTPFHIFKVKVTTERERMENIDSTILSPRKFSEPK