>c8i88B_
MKELIYIEEPKILFAHGQKCTDARDGLALFGPLNNLYGIKSGVIGTKQGLKIFRDYLDHIQKPIYNSNSITRPMFPGFEAVFDCKWESTGITFKEVTNEDIGKFLYNSSTHKRTYDLVSLFIDKIISANKNEDENVDVWFVIVPDEIYKYCRPNSNYDAQFHDQFKARLLKHTIPTQIFRESTLAWRDFKNAFGLPIRDFSKIEGHLAWTISTAAFYKAGGKPWKLSDVRNGVCYLGLVYKKVEKSKNPRNACCAAQMFLDNGDGTVFKGEVGPWYNPKNGQYHLEPKEAKALLSQSLQSYKEQIGEYPKEVFIHAKTRFNHQEWDAFLEVTPKETNLVGVTISKTKPLKLYKTEGDYTILRGNAYVVNERSAFLWTVGYVPKIQTALSMEVPNPLFIEINKGEADIKQVLKDILSLTKLNYNACIFADGEPVTLRFADKIGEILTASTDIKTPPLAFKYYI