>c8hzzA_
APLLHIAMFPWFAMGHLTPYLHLSNKLAKRGHKISFIVPKRTQTKLQHLNLHPHLITFVPITVPHIDGLPHDAETTSDVPFSLFTLIATAMDRTEKDIELLLRDLKPQIVFFDFQHWLPNLTRSLGIKSVQYLIVNPITPAYLGNRPKGRDITEADLMQPPPGFPGSAIKLHSHELRFLISTRKLEFGSGVLFLDRLSIGTRLSDAVAFKGCREIEGPYAEYLETVYGKPFLLSGPLLPEPSISTLEEKWVAWLGGFKAGSVIYCAYGSESPLQYNQFLELLLGLELTGFPFLAALKPPAGFETIEEALPEGFRERVEGRGIAYGGWVQQQMILEHPSVGCFITHCGAASITEGLVNTCQLVLLPRLGSDHIMNARLMSTKLKVGVEVEKGEEDGLFTKESVCKAVKIVMDEENEIGREVRANHTKVRNLLLSNNLESSCVDTFCDRLRGLL