>c8hkgB_
QGLKDIYKDYFLIGVAVNQRNVSNAEQAALVKQEFNSITCENGKFNWEAADRIANFCRTNGIKLRGHCLMWMYSDNPTKEVFFQRMKNHIQAVVSRYKDVVYAWDVVNEAMTDDPKAEDPFRQSPLYKIAGDEFIAKAFQYAREADPNALLFYNDYNECDPVKSQRIYEMVKRMKENGVPIDGIGMQGHYNIYGPTEAEIDAAITKYKSIVKHIHVTELDIRVNVSDSVKQHLADQYARVFNVLRKHRDVIDCVTFWNLSDRDSWLGQNNYPLPFDANYKPKMAYDYIKQMKAPAWPIPEKP