>c8himE_
LSKYVDPSSEESHRYYLARRNALEMLRDRGYEVSLEDINLSLQDFRTVYGERPDVDRLRISAHHRSDSSNKVKVVFFGTGKVKVNTIRSVAAEILSQETITGLILVLQNQVTDKALKAIELFTFKVEIFQITDLLVNLTKHVLSLRHRVLTDGEKKALLKQFNIEEKQLPRISKKDAVVRYYGLEKGQIVKVSYRGELTESYVAYRCVW