>c8h3jA_
SMGVFTCTLADITSPVAPARLFQAFTIDNHNLMPKVVPQFVKSIDFVQGDSTAVGCVKQINFPADAPFTYVKNRVDEIDASKYYLKYTCIEGDAFPDTVEYAVYEDTFEQTETGSRCKMVAHYHLKGDSVMKEEDVAPAKEGIQKMFKAVEEHLIANPQLYA