>c8gzuX_
TASEEELKKLYDPNTFYEHGDNPAFKQFMNIAVENLREGKLTDHRTYVVDTYKKWMYARNWDDFLQRDCKAITFPRAFALWIVGTLGMATASKWCRQILPVGSHGITKISQTQFFHQFGPLGTLGAVGFYGLTAYLYYKTTIFTVKKFYSHCILQEREWIFEQERQNPGYGEYFFKDVPLSAEEHFNDLARGEMAKKKFEKPNHEF