>c8gzuU_
CIYQAYQNPLRHINTGHNPNNVYEDIVMLGDYPVQNRTHDKVISQTYVPAIANIAFTHLSKKYPQAGLKVDQLNTLKEKTWNDLGVNIEHEKQEILVELSEQIFVKESKLRWVHEQRQRLAHTTYVFSGLEFQNVKVGFFIDSYNFLLQELAHRSNLYQSKDIVGEKSFHEKHLEQQTAPYSGVKSLEEPVSQNKSFINSLMRAIHNH