>c8gzuD_
NVTGKVALATLGALTGYGAFYHYNQYLNLSARWQQIQENIAKDQPFDVDGFDAKVYPWVRENNVNDWEYKLVKMRGYFKDQRFFVRRKRDGKEGFLVFAPFVTAVERVNHRLKQKDLLPVEYSVFVNLGWVPVENKKDVELGGEVCPPMDAPTDSTLFVNDTFTGFNPDPANPEDTEQVTLTEITGIVRRGEQQDILARRRNWNKEGIYNWVDLDYMGKIFRLFNLDAINTAYIERVVPSFEEGEEGLYPIPATKDTFERPLNTPERHSTFFNFYAATSALSFISMLLL