>c8gsxA_
QNDGAVEITSTTFESNTVAKGISNNLRIDYVISLPDIFKDIEPDFDVKDGVVTLTGYMIIRFVGNSNIRKGVSYPVSIDLNGKPSTVYITGEEYSNSSSGAQYPLMYKTADLPTAATDKEQGREYYGEIVDRNKPIKYFVEINLGDGVNPNTRSYLSNADFFDNIPKGMALDVNSICIKRMGYYDERSSDVTKDFWESNRIKADTKHLEINFGDIRYERYTVIYETRITSTESGYLNDAKLYYDDKELPSKHYSKLSKD