>c8gjwA_
KTFEKWVTVAEASIIRQKTDTDETIDCMNRFIKMLESTMNGISHFPLKTFKSGSYYDRTKIDYNDEFDFMFFPDMKMEAVFTNCPPGYCKIRKGVTNSKDLDPYLNKDGFLVPGLFKQAMFDLFEKSLSDGTFREGRRTTRQTSKPGSPAYTILYNLGIHGKRPIDVDLVPAIRIECWPKPAKEIKPDWVKKETTERATRCFHAVMKTYPENWPDGDLLWRISFTHAEKELILHANEKEKGCRKDIFRLLKKIKEVMKSRNSNDIDKFCSYHLKMFMLKFFDKEKYFRNEMKVDLLKKAIKKLGESVEHGNIPNYFIPEDNVIVNVLEKERTLIAKELRALLEGNW