>c8g0pA_
SCNHERNELQQTINKLTKDLEAEQQKLWNEELKYARGKEAIETQLAEYHKLARKLKLIPKGAENSKGYDFEIKFNPEAGANCLVKYRAQVYVPLKELLNETEEEINKALNKKMGLEDTLEQLNAMITESKRSVRTLKEEVQKC