>c8g0kB_
FEKFLERSGNSIKLEEFSEDYIRQYNNLVSEKLISFWRIAGIGIYCNGLFRTIIPNDYQYIIEECYPMYDYETVTPFMITVFGDIFAYVKNHVIGDYVVFINIRYGTFKILSENIDILLNIVIFNKSCLENWFLLNEYNTIKEVKAMPKIDECYGYVPALVAGGKDCIDNIQIVKIAPYIDTVIQLMGDLKRI