>c8fzzB_
YEFLFNSVNSKITQNVNEEFILKYSDYSCEQLNSLWKEVGLGSYYNGLFKIIEPNDLKDIINQCYIDDDESLLPFCTAFGDVFAYVKNKRFGNYVVFLNIRYGTSLIIPDNFVAIFNKVIPNQSFLKGWFDLENYAFVKEKIGEIDFDECYGYFPTLSGGNESIDNISIVKIPYIDNVQIDVFERADK