>c8fw5I_
MDSQLSENLLKCVNETYRGAMLVRNGLPIATAGDVNAEEQRVICEWNSNAVSEVLHLHDSNTKILIATKESCVLGLIYRNT