>c8fh3E_
RAMSSHFHQQVAAMQVLNVCFLSTGVAHSGVFATKDAVAVWETPVLAMHEENVYTVESNRVQVRTWVKQLLLFSEGNPCFLDICGNFLVVGTDLAHFKSFDLSRREAKAHCSCRSLAELVGIASLRCSSSGSTIILPSNSPDSKICFYDVEMDTVTVFDFKTGQIDRRLKNYVPVNHFWDQSEPRLFVCEAVQEDVLILSFFISEEHGFLLHESFPRPATSHSLLGMEVPYYYFTRKPQMVSRRPLRDFVGLEDCDKATRDAMLHFSFFVTIGDMDEAFKSIKLIKSEAVWENMARMCVKTQRLDVAKVCLGNMGHARGARALREAEQEPELEARVAVLATQLGMLEDAEQLYRKCKRHDLLNKFYQAAGRWQEALQVAEHHDRVHLRSTYHRYAGHLEASADCSRALSYYEKSDTHRFEVPRMLSEDLPSLELYVNKMKDKTLWRWWAQYLESQGEMDAALHYYELARDHFSLVRIHCFQGNVQKAAQIANETGNLAASYHLARQYESQEEVGQAVHFYTRAQAFKNAIRLCKENGLDDQLMNLALLSSPEDMIEAARYYEEKGVQMDRAVMLYHKAGHFSKALELAFA