>c8ew5A_
IKLEKIEPPHYNHHWVRPLFLNYAYYLYEYRKNYYNDVIDYLNQREKGIFREPPRAQEWAERAMRTYDEKNTDKSFKRSADMKYIINMRHEPRYYSYHTRAYYSLKYQKIL