>c8ep7A_
KTYYEQDANVGLLQGKTVAVIGYGSQGHAQAQNLRDSGVEVVVGVRPGKSFEVAKADGFEVXSVSEAVRTAQVVQXLLPDEQQAHVYKAEVEENLREGQXLLFSHGFNIHFGQINPPSYVDVAXVAPKSPGHLVRRVFQEPALVAVHQDATGTALHVALAYAKGVGCTRAGVIETTFQEETETDLFGEQAVLCGGVTALVKAGFETLTEGGYRPEIAYFECLHELKLIVDLXYEGGLTNXRHSISDTAEFGDYVTGSRIVTDETKKEXKRVLTEIQQGEFAKKWILENQAGRPTYNAXKKAEQNHQLEKVGEELREXX