>c8ekiB_
AETSNDPFLSYVLSSKQLTNLNRLRRKAVTKQLGSSDDNKVSEEFLRYQHTYQREAFEYLQTKHDAHKIMESQYEQYQSSSKTRR