>c8ekiA_
MVVTFLQDLEVLQDALLNNLQKLSAISRRKESGESKHDEEEEIEFEDLVNIIESKVSDFESVLKCSIVEMTYKYPELKLQWEKSPRYDQCDKLHIVKLDKQMNEDIYAQLVEELDFVLQFVDWFYCYRLKVKEILRQHHKRDLAWNDEKRDRAIKFHAVDYDKLHQGTSS