>c8egrL_
LIIKHQMKLHLNELVDWAWRNGVTSEKFHSNNGSYVIFDHSAVVETYIINKNDLFNVTEEIEITLDKPIDYFLEKDMYGNYREHFGIAINDLLFLNTTVNIWLVNDDNSHILIYKDGKLIDEYMYHQFEYEANQNKHIYPNNKASGTYPHKT