>c8efnA_
NVADGFAWNYYFGYLKLVLPRLEAQIAKSSEFRYKITKKKLYILVPKTCYVYDNIADADPRVTWAGDLTPCKINRGGIKERIYKQAVYRVAMTDKHEYFFILEYASNLMSLYDMSLHEDAPLSRQERDDQVVLFIRKLREILEGCKECRGKCEIVPISGDEKSKIADVLVAIHNA