>c8efmA_
NVADGLAWSYYFGYLRLVLPRLELRISESEYFRHKITDRKLFILLPKTCFCDDIEQADSRVKWVGNLPESKINRGGIKERSYKHAVHEIVMPFPDGTEEKYHFIVEYATPLMSLYDMSRFQLTGSERDHQVVLFIRKLTEILGKSEECKGRYELIPFSGDKNKIADILVALHNNA