>c8e9hC_
GDEPEIIAVRRGMFGNRDTGDTSGYGRLVRPVALPGSTPRPYGGYFDAVMDRLAEVLGEERYAMSIERVVVYRDQLTIEVSRVQLPAVASVLRDDPDLRFELCLGVSGVHYPEDTGRELHAVYPLMSITHNRRIQLEVAAPDADPHIPSLYAVYPTTDWHERETYDFFGIIFDGHPSLTRIEMPDDWEGHPQRKDYPLGGIPVEYHGAQIPPPDQRRSYS