>c8e7nA_
AGIKKMVAPSSAVEQCVVSVVHGNTQLNGLWLNDYVLCPRHILGKYTGEQWRDALINANNFDFHILYKGMELQVVGRELVGALLKLKVSMVNANTPKYKFAKARIGDNFSIACAYNGHVSGLYTVTLRENGTLKGSFMSGSCGSVGYNVTNEGVEFVYMHHLELPGCVHGGSDLHGIFYGGYVDEEVLQRIPPAPANSRNIVAWLYAAVYNNCDWFVKKQVMSVEDFNEWASGYGFTKFEYHLAFDVFSAATGVSVEQMLAAIKELADGWNYAPVLGSFHLDDEYSPEMIMQQTSGIVL