>c8dunG_
PYLGFCPYCRHSAPCFSPIKIENVWDESDDGSIRIQVSAQFGYNQAGTADVTKFRYMSFDHDHDIKEDSMDKIAISTSGPCRRLGHKGYFLLAQCPPGDSVTVSITSGASENSCTVEKKIRRKFVGREEYLFPPVHGKLVKCHVYDHLKETSAGYITMHRPGPHAYKSYLEEASGEVYIKPPSGKNVTYECKCGDYSTGIVSTRTKMNGCTKAKQCIAYKSDQTKWVFNSPDLIRHTDHSVQGKLHIPFRLTPTVCPVPLAHTPTVTKWFKGITLHLTATRPTLLTTRKLGLRADATAEWITGTTSRNFSVGREGLEYVWGNHEPVRVWAQESAP