>c8dulJ_
SELTPSTNKEYVTCRFHTVIPSPQVKCCGSLECKASSKADYTCRVFGGVYPFMWGGAQCFCDSENTQLSEAYVEFAPDCTIDHAVALKVHTAAFSPFDHKVVIRKGLVYNYDFPEYGAMKPGAFGDIQASSLDATDIVARTDIRLLKPSVKNIHVPYTQAVSGYEMWKNNSGRPLQETAPFGCKIEVEPLRASNC