>c8dsxA_
NQFLVVRHPGKTPVIKHCTGDLEEFLRQLIEQDPLVTIDIITHRYYGVGGQWVQDAGEYLHMMSD