>c8dhlA_
GGRCQIAFNSGWLFSKNEANAVLPDRTTAGWQAVQLPHTWNDKDVGYYRGVGWYKKRFRLVPEKGKRYFLRFEGVNQTAEVFVNGKPAGEHTGGYTAFNVDLTPFLEASGEQYIAVKADNSHRDDVPPLSADFTFFGGIYRPVHLITTGEQHFSMSDYGGPGIYITTPRVTPHGADVTITYHLQNCSDAPQALTLETVIRKDVASALATKNTAVTISAFGDTVVTVTCSDVRNFDLWSPDHPAMYYVESLLKQSGKRVDNLSQPLGFRWFRFDPEKGFFINGKNIKLMGANRHQDRIPYGNALSNDMHRQDLSLLKEMGGNFLRNAHYPQADEVLDQADRLGFAVWEEIPLVNEVTVGPRHTENTTVMLKEMIKQHYNHPSVVIWAYMNEIYWAHRYKPQEEIAGRNRATLELARRLEHIVRELDPYRYTAMAMHNDPAYEETGLGDIPMIAGWNLYHGWYYGIYEDFGTFMDEQRRKYPKRIHLISEYGAGSDVRLYSEKPEKFDFTVEEQTRFTRSITTQILDRPYIAGGALWNLADFSSENNKGLVTADRKPKDAYYLMQALLSEKPVARLGYPFRNRWVHAATSPSDTLVPVRMHAFSNQKSVSLYVDNRLFGEAEVKDGMAEWEMKLIPGRHLLSLAPNSPDTPEKQIDVRLIPFRPDGKLAMNVGANYAFIDTRTDLYWLPERTYEKGSWGVVGGEPLYVGGKVGTKEDILAVDEEDPLYQTMRVNPEGFGADLPDGTYEIELLMVDYVITYEPGQRVFGVSVNGTSILPEIDLGGSYGLNVPCRLTFRYTVTDNAGLSIKFHPVSGEPVLSAVRIRKVEF