>c8decO_
PYLGFCPYCRHSAPCFSPIKIENVWDESDDGSIRIQVSAQFGYNQAGTADVTKFRYMSFDHDHDIKEDSMDKIAISTSGPCRRLGHKGYFLLAQCPPGDSVTVSITSGASENSCTVEKKIRRKFVGREEYLFPPVHGKLVKCHVYDHLKETSAGYITMHRPGPHAYKSYLEEASGEVYIKPPSGKNVTYECKCGDYSTGIVSTRTKMNGCTKAKQCIAYKSDQTKWVFNSPDLIRHTDHSVQGKLHIPFRLTPTVCPVPLAHTPTVTKWFKGITLHLTATRPTLLTTRKLGLRADATAEWITGTTSRNFSVGREGLEYVWGNHEPVRVWAQESAPGDPHGWPHEIIIHYYHRHPVYTVIVLCGVALAILVGTASSAACIAKARRDCLTPYALAPNATVPTALAVLCCI