>c8da2A_
QTQITAQEQNDLNRASTTLQNLQKAEDPNADSGIAAVSWTLDGLNNAEWYENIGKGQLPVYARAHVMLNNAHASPGAIDGMSGKNTLKAIASFQQMNGLSPTGELTKETWDALVAKQNKPAFIEYTITDADLKGPYAQSIPSDYALQAKMKGLYYTRVSEMLGEKFHIDEAFLKKINPTATFKKVGEKIIVPNVRNDLPEDIHLIIAHKGAKQLYLFNSRNQMIASFPATIGSTDTPSPTGTYKVVGVARNPWYSYSPLSLPPGPNAPVGNIWIGLSKKSFGIHGTPNPSLISHGCIRLTNWDANDLGNKVRSGVTVKFLE