>c8d8lI_
RRIVPKLATFYSANPNHEDRINRLERLLRKYIKLPSQAPWISFDEYALIGGGTKLKPTQYTQLLYMLNKLHNIDPQLTNDEITSELSQYYKKIKTLDEFGRSIAVGKRKSSTAKVFVVRGTGEILVNGRQLNDYFLKMKDRESIMYPLQVIESVGKYNIFATTSGGGPTGQAESIMHAIAKALVVFNPLLKSRLHKAGVLTRDYRHVER