>c8d7hA_
HTAVISPQDPTLLIGSSLLATCSVHGDPPGATAEGLYWTLNGRRLPPELSRVLNASTLALALANLNGSRQRSGDNLVCHARDGSILAGSCLYVGLPPEKPVNISCWSKNMKDLTCRWTPGAHGETFLHTNYSLKYKLRWYGQDNTCEEYHTVGPHSCHIPKDLALFTPYEIWVEATNRLGSARSDVLTLDILDVVTTDPPPDVHVSRVGGLEDQLSVRWVSPPALKDFLFQAKYQIRYRVEDSVDWKVVDDVSNQTSCRLAGLKPGTVYFVQVRCNPFGIYGSKKAGIWSEWSHPTAASTPRS