>c8d7fD_
NAEGLRRHSVMLDCKLWKDDPIYFFKTLPPYISKYAQRADDASIQAQIDVFGKDDVGAMPGALGPRGNFAAVTFAESFPDRVAMLAYLNEVLSFYECFEYDNPVWQANYKNTMTKWPKILENLDPKLGPKCVKSLVALVEGTDMEPKMAHYKTMKEYALDRTNYIAWPVACDNAEFGSQLNLTQDQLDSVRDIFLPLWTHSCYVYDYYHYDKEAEIHSTYGKGRSMINSIPLLNRLKGLSVEEAKAWLKQRCFELEKEYLQRKEDYFSENPVEAVPVDLRRWFLSQEDLATGFAIWCATTYHNHPPFGEGYAAPYEKRRKEGALWFEKVTESDQLMTGGFEVRYA